Thông báo liên quan đến việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Thông tin cập nhật: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành Thông báo số 333/TB-SHTT liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký.

Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu Trí tuệ sau khi sửa đổi, bổ sung vẫn chưa được ban hành, khiến cho việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trở nên trì trệ và khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 333/TB-SHTT ngày 02/02/2023 nêu rõ việc xử lý đơn.

Đối với các đơn, yêu cầu nộp trước ngày 01/01/2023, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam tiếp tục sử dụng mẫu văn bản hiện hành để xử lý đơn với một số chỉnh sửa nhỏ về thể thức. Tuy nhiên, đối với các tài liệu liên quan đến đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và nhãn hiệu, có một số sửa đổi bắt buộc dựa trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung và Nghị định, Thông tư liên quan.

Đối với các đơn, yêu cầu nộp từ ngày 01/01/2023, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vẫn tiếp tục tạm dừng phát hành các văn bản liên quan đến đơn này để chờ rà soát và chỉnh sửa mẫu văn bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất khi có thông báo hướng dẫn tiếp theo từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ, vui lòng liên hệ với ALIAT LEGAL qua email: contact@aliat.group hoặc gọi số 1900 5555 38.

Vie Pic